• پارسی (Persian)
  • français (French)
  • العربية (Arabic)


Print

Modules

More info

از کدامیک از روش های زیر برای اطلاع رسانی استقبال می کنید؟

از کدامیک از روش های زیر برای اطلاع رسانی استقبال می کنید؟
Vote result
تماس با شماره داخلی 3 Person
از طریق ایمیل 1 Person
نصب اطلاعیه روی برد 3 Person
از طریق sms 3 Person
ابلاغ کتبی به واحد مربوطه 1 Person

با حذف یارانه بر درآمد ها موافق هستید؟

با حذف یارانه بر درآمد ها موافق هستید؟

Vote result
بله :یارانه ها فقط باید به نیازمندان داده شود 3 Person
خیر:یارانه حق همه ایرانیان است 1 Person

از دوره های آموزشی که در بهار 91برگزارشده است رضایت داشته اید؟

از دوره های آموزشی که در بهار 91برگزارشده است رضایت داشته اید؟