• English (English)
  • français (French)
  • العربية (Arabic)


پرینت

منوی سازمان

ماژول ها

اطلاعات بیشتر

از کدامیک از روش های زیر برای اطلاع رسانی استقبال می کنید؟

از کدامیک از روش های زیر برای اطلاع رسانی استقبال می کنید؟
نتیجه رای گیری
تماس با شماره داخلی 3 نفر
از طریق ایمیل 1 نفر
نصب اطلاعیه روی برد 3 نفر
از طریق sms 3 نفر
ابلاغ کتبی به واحد مربوطه 1 نفر

با حذف یارانه بر درآمد ها موافق هستید؟

با حذف یارانه بر درآمد ها موافق هستید؟

نتیجه رای گیری
بله :یارانه ها فقط باید به نیازمندان داده شود 3 نفر
خیر:یارانه حق همه ایرانیان است 1 نفر

از دوره های آموزشی که در بهار 91برگزارشده است رضایت داشته اید؟

از دوره های آموزشی که در بهار 91برگزارشده است رضایت داشته اید؟